Zum Sägen

code H6314H0376 (HSK F63)

1 AUSGANG SÄGEBLATT Ø120 ÷ Ø215 (HSK F63)

TECHNISCHE DATEN


Drehgeschwindigkeit der Elektrospindel: 12.000 rpm max
Drehgeschwindigkeit des Geräts: 8.400 rpm max
Übersetzung: 1:0,7
Anschluss der Elektrospindel: HSK F63
Sägeblattdurchmesser: Ø120 ÷ Ø215 mm
Sägbearbeitungstiefe: 65 mm

Gewicht: 4,5 kg

Bearbeitungstemperatur: 70°C max
Schmierung: Fett Kluber NBU 15


BETRIEBS UND WARTUNGSANLEITUNG